AktualnościNowe obowiązki związane z kasami fiskalnymi. Kasy rejestrujące on-line.

W tym momencie nie ma już żadnych wątpliwości. Począwszy do 1 stycznia 2020 r. pierwsza grupa podatników zostanie przymuszona do zakupu i posługiwania się wyłącznie kasami umożliwiającymi łączenie się z centralnym systemu teleinformatycznym prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Stopniowo kasy on-line mają zastąpić dotychczasowe urządzenia (tj. te prowadzące zapis kopii paragonu na papierowej rolce, tudzież w wersji elektronicznej) i wyprzeć je całkowicie z rynku na przestrzeni kliku następnych lat. Od 1 maja obowiązuje ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 675 t.j.) wprowadzająca zmiany w tej materii.

Przypomnijmy, że zobowiązani do posiadania kas rejestrujących (co do zasady – bo niektórzy podatnicy posiadający niewielką wartość sprzedaży, są zwolnieni z obowiązku posiadania kas na podstawie aktów wykonawczych do ustawy o VAT) są podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Stanowi o tym art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). Jednocześnie w tym zakresie nic się nie zmieni, ale prowadzenie tej ewidencji będzie jednak wymagało już posiadania określonego rodzaju kasy. Mianowicie kasy obecnie funkcjonujące na rynku będą dostępne (będzie można je kupić) tylko do:

a) kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii - do dnia 31 grudnia 2022 r.;

b) kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Po tych terminach nie nabędziemy już „starych kas”. Oczywiście (i jednocześnie na szczęście) nie wszyscy będą zobowiązani do wymiany kas na kasy on-line. Uchronią się zatem przed sporym wydatkiem. Podatnicy posiadający kasy starego rodzaju mogą ich używać aż do momentu zapełnienia się pamięci fiskalnej kasy. W zależności od częstotliwości prowadzonej na kasie sprzedaży, mogą jeszcze stare urządzenia używać nawet przez kilkanaście lat.

Niemniej jednak jest też pewna (określona w przepisach, o czym mowa poniżej) grupa podatników, która w nieodległych terminach została przez ustawodawcę zmuszona do zakupu kas on-line. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy mogą używać dotychczasowych urządzeń rejestrujących sprzedaż w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Na zakup nowej kasy w/w kasy będzie przysługiwała ulga w wysokości 700 zł (nie więcej niż 90% ceny zakupu kasy).