PublikacjeRozliczenia podatkowe przy związkach nieformalnych

Niestety przepisy podatkowe nie posiadają szczególnych regulacji w odniesieniu do nieformalnych związków partnerskich. Formalnie ich majątki to odrębne byty. Sami partnerzy są dla siebie obcy (z podatkowego punktu widzenia). To może rodzić fiskalne problemy.

Likwidacja ulgi abolicyjnej dla polskich rezydentów podatkowych

Niestety stało się. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowy zarabiający m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, Singapurze, Nowej Zelandii, Portugalii, na Malcie etc., potencjalnie będą dopłacać podatek w Polsce. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2123 t.j), w znacznej mierze ograniczono możliwość korzystania z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT (Dz. U. 2020 r., poz. 1426 ze zm.).

Rewolucja podatkowa dla polskich rezydentów podatkowych pracujących w Wielkiej Brytanii - Konwencja MLI i obowiązek rozliczania się z podatku w PL

Do tej pory polscy rezydenci podatkowi (czyli te osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce – tzw. centrum interesów życiowych) zarabiający w Wielkiej Brytanii i nieposiadający innych dochodów w Polsce nie musieli w żaden sposób rozliczać się z podatków w Polsce. Co więcej zupełnie legalnie nie byli zobowiązani nawet do składania w kraju rozliczeń podatkowych i wykazywania swoich zagranicznych dochodów. Do dochodów uzyskanych w UK od 1 stycznia 2020 r. znajdują zastosowanie przepisy Konwencji MLI, która diametralnie zmienia powyższą sytuację. Osoby dotychczas zwolnione ze wszystkich obowiązków, aby nie płacić podatku w Polsce będą zobowiązane do złożenia zeznania rocznego (PIT) i zadeklarowania ulgi abolicyjnej, jak i składania wniosków o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Rozszerzenie listy podmiotów wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego w VAT

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy nowelizującej ustawę o VAT (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520 t j.). Prawodawca rozszerzył w ten sposób katalog podmiotów, które nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Wskazał, że likwiduje się zwolnienia podmiotowe dla podatników dokonujących dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy, tj. czy stacjonarnie, czy za pośrednictwem internetu) oraz m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD i innych tego rodzaju towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna).

Rozliczanie przychodów z najmu wciąż jest problematyczne

Rynek wynajmu nieruchomości wciąż intensywnie się rozwija. W zasadzie nie ma miesiąca, w którym do naszej Kancelarii nie zgłaszałby się Klient szukający informacji w tym zakresie. Co więcej z naszych obserwacji wynika, że – pomimo formalnego rozliczania się podatnika z urzędem skarbowym z wynajmu – wiele osób robi to źle, narażając się na różnego rodzaju konsekwencje.

Odzyskaj podatek od sprzedaży nieruchomości

Zapłaciłeś podatek od zbycia prywatnej nieruchomości? Być może jest szansa aby go odzyskać. Niestety coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których przy sprzedaży prywatnych nieruchomości podatnicy odprowadzają podatek (19%) od dochodu uzyskanego z takiej transakcji. Nie dziwiłoby to w przypadku, gdy faktycznie na podstawie obowiązujących regulacji występuje taki obowiązek – choć w naszej opinii opodatkowanie prywatnego majątku (często gromadzonego od pokoleń) to ogólnie mocno chybiony pomysł. Jednak w wielu przypadkach poprzez profiskalną interpretację przepisów dokonywaną przez urzędników (z pominięciem korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych, a niekiedy nawet stanowiska Ministerstwa Finansów), podatnicy odprowadzają (nienależny) podatek liczony w dziesiątkach tysięcy złotych.

Jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy podatkowe. Planowanie podatkowe.

W otoczeniu przepisów podatkowych, które zmieniają się nawet kilkadziesiąt razy w roku, niełatwo jest prowadzić działalność gospodarczą, czy nawet dokonywać transakcji na majątkach osobistych. Każde takie czynności mogą bowiem rodzić skutki podatkowe. Te z kolei mogą wiązać się z koniecznością zapłaty podatku, obowiązkami sprawozdawczymi, etc. Takie szczegóły niekiedy decydują (nawet) o opłacalności konkretnej transakcji. Dodatkowo brak znajomości skutków podatkowych danych czynności może narazić podatnika na konieczność zapłacenia odsetek od zaległości podatkowych, a nawet na konsekwencje karne skarbowe. W jaki sposób zatem najlepiej zabezpieczyć swoje interesy?

Prowadzimy sprawy marynarzy z całej Polski

Od 2012 r. prowadzimy sprawy podatkowe marynarzy z terenu całego kraju. W tym czasie m.in. pomogliśmy ujawnić się w urzędach skarbowych wielu osobom pracującym na morzu, chroniąc ich jednocześnie od konsekwencji podatkowych, czy karnych skarbowych; byliśmy pełnomocnikami w postępowaniach dotyczących sprawdzania pochodzenia majątku marynarzy; złożyliśmy mnóstwo zeznań rocznych marynarzy i żadne z nich nie zostało zakwestionowane przez fiskusa.

Istotne orzeczenie w sprawie opodatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości i rozliczania wydatków na remont nowego mieszkania.

Wydatki na remont mieszkania/domu w stanie deweloperskim rozliczane w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 9 stycznia 2018 r. wydał ważne orzeczenie (sygn. akt II FSK 3389/15) w sprawie rozumienia przepisów art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest ono o tyle przełomowe, że temat choć istniejący w praktyce, przez organy podatkowe był w zupełności lekceważony, natomiast w orzeczeniach sądowych rozpatrywany na niekorzyść podatników albo pomijany. Tym bardziej cieszy to, że to dzięki uporowi oraz wytrwałości prawników naszej kancelarii sprawę udało się pomyślnie zakończyć przed sądem drugiej instancji (NSA). Z pewnością umożliwi to wielu innym podatnikom skorzystanie z możliwości, które Sąd uznał za działanie zupełnie zgodne z prawem, a w szczególności tożsame z celem istniejących regulacji.

Czy uzyskiwanie pieniędzy na leczenie/rehabilitację w trakcie internetowych zbiórek podlega opodatkowaniu?

Czy otrzymanie przez osobę potrzebującą pieniędzy ze zbiórek internetowych skutkuje koniecznością odprowadzenia przez nią jakiś podatków, złożenia zeznań w urzędzie skarbowym, zgłoszenia tego faktu? Na szczęście co do zasady nie. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 września 2017 r. (znak: 0111-KDIB4.4015.110.2017.2.BB).

Otrzymanie zaliczki/zadatku nie uniemożliwia złożenia oświadczenia o opodatkowaniu sprzedaży/dostawy nieruchomości podatkiem od towarów i usług

Obrót nieruchomościami w polskim systemie prawa podatkowego nie jest prosty. Wiele wątpliwości budzą przepisy w zakresie podatku dochodowego (np. czy nieruchomości jest „firmowa” czy prywatna; czy można skorzystać ze zwolnienia wydatkowaniu środków na cele mieszkaniowe; etc.). Ponadto problemy (i to niekiedy praktycznie nie do rozwiązania) istnieją także na gruncie objęcia danej transakcji podatkiem od towarów i usług (np. w jakim zakresie opodatkować, a w jakim stosować zwolnienie; kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia co ma wpływ na możliwość stosowania zwolnienia; etc.).

Zaliczki od przychodów marynarzy korzystających z ulgi abolicyjnej

Marynarze osiągający przychody, do których stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego, a więc z pracy dla podmiotów z faktycznym zarządem przedsiębiorstwa m.in. w Norwegii, UAE, Arabii Saudyjskiej, Australii, Singapurze – w trakcie roku powinni w Polsce opłacać zaliczki podatek (18% albo 32% w zależności od wysokości przychodów).

Niewyrejestrowana działaność a zaległości w ZUS

Kancelaria posiada doświadczenie przy prowadzeniu spraw osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej zapominając o jej wyrejestrowaniu z CEIDG, wskutek czego ZUS naliczył zaległości.

Niezgłoszony w skarbówce handel na Allegro

Kancelaria posiada doświadczenie przy prowadzeniu spraw osób, które dokonują sprzedaży towarów za pośrednictwem portali aukcyjnych nie posiadając jednocześnie zgłoszonej w tym zakresie działalności gospodarczej.

Ujawnienie majątków marynarzy

Czy marynarzom opłaca się ujawnić zagraniczne źródła dochodów?