AktualnościPrzepisy dotyczące ulgi na złe długi w podatku VAT są niezgodne z dyrektywą. Podatnicy mają możliwość odzyskania podatku.

ULGA NA ZŁE DŁUGI – zielone światło do wznowienia starych spraw i odzyskania VAT

            Czym jest ulga na złe długi? W skrócie: podatnik VAT wystawia fakturę, nabywca nie płaci należności za fakturę. Sprzedawca i tak zgodnie z przepisami płaci VAT do polskiego urzędu z własnej kieszeni. Po upływie obecnie 90 dni (a wcześniej 150 dni) i spełnieniu innych przesłanek sprzedawca może odzyskać z urzędu VAT, który zapłacił z tytułu nieopłąconych przez kontrahenta faktur (składa korektę deklaracji).

Kiedy taki sprzedawca (wierzyciel) może skorzystać z ulgi, zgodnie z polskimi przepisami? Gdy (wszystkie przesłanki muszą występować łącznie):

- należność nie została opłacona ani zbyta w terminie 90 dni od upływu terminu płatności;

- dłużnik (nabywca) w momencie dostawy towaru/świadczenia usługi jest podatnikiem VAT i nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

- na dzień poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji wierzyciel i dłużnik są podatnikami VAT czynnymi, a dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego czy w trakcie likwidacji;

- od daty wystawienia nieopłaconej faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

            W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w ‘polskiej’ sprawie C-335/19, E. Sp. z o.o. Sp. K. przeciwko Minister Finansów. Wyrok jest niezwykle istotny z punktu widzenia polskich podatników VAT, którzy z powodu nieopłaconych faktur nie mogli skorzystać z ulgi na złe długi i odzyskać zapłaconego VAT, bo nie spełnili wszystkich ww. przesłanek.

Trybunał w wyroku uznał, że warunki do skorzystania z ulgi na złe długi zapisane w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług są zbyt rygorystyczne i jako takie – niezgodne z unijną Dyrektywą 2006/112/WE.

Powołując się na przepis art. 90 Dyrektywy TSUE wskazał, że podstawowym kryterium możliwości korzystania z tego rodzaju ulg w krajach członkowskich jest niepewność co do ostatecznego charakteru niewywiązania się z płatności. Przez pryzmat tego ocenił, że brak statusu podatnika VAT w momencie dostawy towaru lub świadczenia usługi (dłużnik) i w dniu poprzedzającym złożenie korekty deklaracji związanej z nieopłaconą należnością (dłużnik/wierzyciel) nie może być przeszkodą do obniżenia podstawy opodatkowania (wierzyciel) lub obniżenia podatku naliczonego (dłużnik). Trybunał stwierdził także, że czekanie z ulgą do zakończenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego to warunek zbyt daleko idący. Wykazanie uzasadnionego prawdopodobieństwa, że dług nie zostanie zapłacony, jest wystarczające, proporcjonalne, mniej uciążliwe dla podatnika, a ponadto jest zabezpieczone upływem odpowiedniego czasu (upływ 90 dni od dnia terminu płatności) oraz warunkiem zapłaty VAT w momencie jednak uregulowania należności po skorzystaniu z ulgi.

            Trybunał wskazał jednoznacznie, że podmioty, którym odmówiono możliwości skorzystania z ulgi na złe długi z ww. powodów mogą stosować przepis art. 90 Dyrektywy bezpośrednio, a sądy krajowe rozpatrujące spór zobowiązane są do pominięcia przesłanek niezgodnych z unijną dyrektywą.

            W związku z powyższym, wszystkie podmioty, którym w przeszłości odmówiono możliwości skorzystania z ulgi na złe długi mogą wznawiać zakończone w tej sprawie postępowania podatkowe lub sądowe i starać się o odzyskanie VAT. Wystąpić o zwrot VAT mogą zarówno ci podatnicy, którym wcześniej skarbówka odmówiła prawa do zwrotu w drodze decyzji, a także ci którzy przez wzgląd na niekorzystne regulacji, w ogóle nie zdecydowali się zastosować ulgi na złe długi. Możliwość odzyskania VAT dotyczy np. nieopłaconych faktur wystawionych na rzecz nievatowców, osób fizycznych nieprowadzących działalności [konsumentów] czy też vatowców, którzy później utracili status podatnika VAT czynnego lub z powodu trwania u dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacyjnego. Podmiot, który występuje o zwrot VAT także nie musi posiadać statusu podatnika VAT. Może już w ogóle nie prowadzić działalności gospodarczej.

Wznowienie postępowanie ograniczone jest w czasie, dlatego należy działać już teraz. Prowadzimy postępowania na terenie całego kraju.

ulga na złe długi Szczecin, odzyskiwanie VAT z urzędu skarbowego, wyrok TSUE EOL, wznowienie postępowania, niezgodne z dyrektywą, odzyskaj VAT