PublikacjaRewolucja podatkowa dla polskich rezydentów podatkowych pracujących w Wielkiej Brytanii - Konwencja MLI i obowiązek rozliczania się z podatku w PL

Rewolucja podatkowa dla polskich rezydentów podatkowych pracujących w Wielkiej Brytanii.

Od co najmniej 10 lat polscy rezydenci podatkowi (czyli te osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce – tzw. centrum interesów życiowych) zarabiający w Wielkiej Brytanii i nieposiadający innych dochodów w Polsce nie musieli w żaden sposób rozliczać się z podatków w Polsce. Co więcej zupełnie legalnie nie byli zobowiązani nawet do składania w kraju rozliczeń podatkowych i wykazywania swoich zagranicznych dochodów. Taki stan wynikał ze zwolnienia z opodatkowania (w Polsce) dochodów osiągniętych na terenie UK, co wynikało m.in. z art. 14 ust. 1 polsko - brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepis ten stanowi, że z zastrzeżeniem postanowień artykułów 15, 17, 18 i 19 niniejszej Konwencji, pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednocześnie w myśl art. 22 ust. 2 lit. a) w/w umowy międzynarodowej, w przypadku Polski, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu.

Sytuacja diametralnie zmieniła się z dniem 1 stycznia 2020 r., kiedy to (w odniesieniu do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i UK) zaczęły obowiązywać przepisy tzw. Konwencji MLI (więcej na jej temat na stronach Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-mli/). Mianowicie od tego momentu – do dochodów z pracy najemnej uzyskiwanych na terenie UK – zastosowanie znajduje inna niż dotychczas metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzw. odliczenia proporcjonalnego.

Co to oznacza dla polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody z UK? Obowiązek opłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy w Polsce oraz konieczność rozliczenia się z PIT za 2020 r. w kraju.

Czy można tego uniknąć?

Tak. Po pierwsze należy zaznaczyć, że w/w osoby nie będą zobowiązane do zapłaty (finalnie) podatku w Polsce. Niemniej jednak stanie się tak dopiero, jeśli zadeklarują ulgę abolicyjną poprzez złożenie PIT w Polsce za dany rok podatkowy. Jednocześnie nie będą zobowiązane do zapłaty zaliczek na podatek w trakcie roku, tylko jeśli zawnioskują o to do urzędu skarbowego i uzyskają w tym zakresie korzystną decyzję (tzw. wniosek o ograniczenie poboru zaliczek). Wniosek taki co do zasady powinien być złożony do 20 lutego danego roku podatkowego. Pierwszy raz do 20 lutego 2020 r. Wniosek taki powinien być składany raz na rok – nie co miesiąc.

 

Wskazana zmiana dotyczy zatem grona prawdopodobnie kilkuset tysięcy osób. Podkreślenia jednak wymaga, że nowelizacją prawa objęte są te osoby, które nie zamieszkują na stałe w UK, czyli np. pracujący okresowo, wakacyjnie. Są to polscy rezydenci podatkowi mający miejsce zamieszkania w Polsce.

Zmiany przepisów w omawianym zakresie występują dopiero od 2020 r. – w internecie można znaleźć błędne informacje, że to już rok 2019 był objęty zmianami.

Kancelaria reprezentuje osoby znajdujące się w w/w sytuacji, przygotowuje wnioski o ograniczenie poboru zaliczek, rozlicza zeznania roczne tzw. PIT. Pomagamy także osobom, które nie spełniły w/w obowiązków w terminie i urzędy skarbowe prowadzą w stosunku do nich czynności sprawdzające, czy postępowanie podatkowe.

Konwencja MLI, polski rezydent podatkowy, praca w Anglii, praca w UK, praca w Wielkiej Brytanii, wniosek o ograniczenie poboru zaliczek, zmiana metody podwójnego opodatkowania, obowiązek rozliczenia się z PIT w Polsce, ulga abolicyjna, abolicja w podatku